Nasi sertifikatiDIN 13445-4
Em Dip pro team je uspostavio i primenjuje sistem kvaliteta prema Direktivi za sudove pod pritiskom AD 2000 HP0-3 kao i prema zahtevima standarda AD 2000 HP 100R i DIN EN 13445-4:2009. Direktivom PED 97/23/EC su određena pravila za dizajn i proizvodnju opreme pod pritiskom.

ISO 3834
Em Dip pro team ispunjava zahteve kvaliteta u radovima zavarivanja prema EN ISO 3834-2:2005. Sertifikat EN ISO 3834 osigurava da Em Dip pro team poseduje i primenjuje sve neophodne procedure i kontrole predviđene ovim standardom. Cilj standarda je da definiše zahteve kvaliteta u oblasti zavarivanja kako bi se izbegla potreba da svaki izvođač sam definiše te zahteve.

ISO 9001 i 14001
Em Dip pro team ima sistem upravljanja koji je sertifikovan prema ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Sertifikat ISO 9001 garantuje da Em Dip pro team poseduje sistem upravljanja kvalitetom koji će osigurati da njegovi proizvodi i usluge zadovoljavaju sve potrebe kupaca. Em Dip pro team ima jasno definisane ciljeve za unapređenje proizvodnje i povećanje kvaliteta a samim tim i isplaniranu taktiku i planove kako da ostvari te ciljeve a sve radi povećanja zadovoljstva kupaca. Sertifikat ISO 14001 osigurava da Em Dip pro team sprovodi i ima isplaniranu taktiku i plan za zaštitu životne sredine.

© Em Dip pro team 2005-2017 All rights reserved.